Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+32 (0)3 744 21 66 Paul Chardômestraat 2 Bus 9-2, 9150 Rupelmonde
 • Welkom bij T&C Services
  Blended & embedded learning
 • Training & consultancy
  Passie, energie, plezier!
18
Apr
2018

Meten is weten. En doet vaak de rest vergeten.


In onze Angelsaksisch geïnspireerde bedrijfswereld regeren nog steeds de economische wetten van de 20ste eeuw. Keynes en zijn genoten bepalen de inzichten. Taylor meet en weet.

Boordtabellen, Excel files, Data analyses, helicopterviews en -tabellen. Facts en Figures. De rationele tools regeren. Sturen, groeien, beslissen, uitrollen, analyseren,... zijn de werkwoorden. Managen is de sleutel.

Heel veel bedrijven functioneren in deze sfeer. Medewerkers handelen ernaar.

Als je lang genoeg in deze biotoop verblijft wordt het een deel van je genen. Velen hebben dan ook een stilaan, voor mij, vreemde visie op professionaliteit. Professioneel zijn is...


 • Alles weten door expertise en specialisatie
 • Een oplossing geven, liefst zo snel mogelijk
 • Time is money in gedachten houden
 • Overzichten maken en beheren
 • Op elke vraag een antwoord klaar hebben
 • Mensen overtuigen met een overdosis kennis
 • Ja is de maatstaf. Nee is vrijwel niet toegelaten.
 • Een persoonlijke gedaanteverandering van zodra het bedrijf wenkt
 • En dit lijstje is helaas onmetelijk lang te maken
Om dan toch eens een professioneel woord te gebruiken. Bepalen de rationele factoren de performance alleen? Of straffer, bepalen de rationele factoren misschien vooral de effectiviteit en efficiëntie? 
  Wat vind je bijgevolg van deze stelling? Performance wordt gedreven door emotionele intelligentie. Dan kunnen we een nieuw lijstje maken voor professionaliteit dat minstens een evenwaardige plaats krijgt naast het bovenstaande. Professioneel zijn is ook...:

  • Empathisch vermogen
  • Sterke drang naar de creatie van affiniteit met je medewerker, klant, collega, gesprekspartner,...
  • Actief luistervermogen
  • Projectieve communicatie kunnen doseren 
  • Steeds opnieuw een hulpvaardige, gedienstige houding zoeken in functie van de omstandigheden 
  • Kunnen omgaan met beperkingen allerlei
  • Beseffen dat tijd een relatief gegeven is
  • En gelukkig is dit lijstje eveneens allesbehalve volledig
  T&C waakt erover in alle vaardigheidsopleidingen een evenwicht tussen IQ en EQ na te streven en aan te bieden. Want performance wordt minstens evenveel gedreven door EQ. 

  De comfortzone wordt dan wel erg geprikkeld. Noodzakelijk om te leren. Noodzakelijk om de rationele professionele business mythes te doorprikken.

  Voor velen onder ons deze pertinente oproep: "Escape From Your Own Echo Room!". 
  25
  Jun
  2017

  Trends, Evoluties en Hypes. Nu de praktijk.


  Na twee internationale conferenties en 1 Belgisch event over alles wat te maken heeft met trainen, ontwikkelen, leren, … in een half jaar tijd, is het moment rijp om de gedachten even te ordenen.

  De woorden effectiviteit, efficiëntie, impact zijn op deze events erg goedkoop. Ze komen te pas en te onpas aan bod. Tijdens sessies, op de ermee verbonden expo’s en ook in de boekenshops die weelderig het aanbod presenteren.

  Waar gaan we beginnen? Al meer dan 18 jaar hoor ik het begrip ‘Active Training’  aan bod komen. Om  het engagement van de mensen en dus de leermotivatie te verhogen en de onwrikbare didactische principes als geleidelijkheid en herhaling mee te ondersteunen. We hebben het hier grotendeels over klassikale leermomenten. Voeg daar cafetaria leervormen aan toe of improv werkvormen en we zouden kunnen stellen dat je goed bezig bent! Zeker als je die fysieke momenten  inbed met nazorg onder de vorm van persoonlijke begeleiding en het toepassen op de werkvloer faciliteert.

  Ondertussen schrijven de leergoeroe’s ook veel werken over het meten van de resultaten. Ze beconcurreren elkaar zelf met hun modellen. Ik kom daar straks op terug.

  Als het over opleidingen gaat in sociale vaardigheden, houding, e.d. worden deze nog erg vaak,enkel en alleen fysisch klassikaal georganiseerd. Zonder cafetaria aanpak, zonder veel actieve momenten, laat staan improv werkvormen. Voor deze dagen worden wel flink wat doelstellingen geformuleerd, al dan niet, doch hopelijk meetbaar.

  En nu komen volgens mij al vlug een aantal prangende vragen boven water:


  • In welke mate kan men de gestelde leerdoelen binnen het tijdskader behandelen? Hoeveel zijn het er en is het realistisch om van mensen te verwachten ,dat zij op bijvoorbeeld 8 punten ,aan hun gedrag gaan werken of hun houding gaan bijstellen?
  • Is het engagement daar? De motivatie?
  • In hoeverre zijn de begeleiders /leidinggevenden in de organisatie in staat de leer- en veranderprocessen te ondersteunen, te… ja het woord gaat vallen… te coachen?
  • In welke mate gaan we voor deelgroepen dan inefficient om met de tijd en middelen?
  • En als we met beperkte Persoonlijke Actie Plannen werken, is deze beperking dan al geen factor van tijdverlies?


  Geef er daarbij aansluitend nog een lap op: gamification, serious learning games, mobile learning, social learning en nu ook microlearning. Het zijn tot op zekere hoogte moderne werkvormen van Active Training.
  Gesteld dat je afdoende antwoorden gevonden hebt (en die zijn er) op de eerste prangende vragen, hoe krijgen we dan de tweede reeks tools en concepten aan boord zodat ze, ja,ja, we zijn er met het woord… effectief IMPACT hebben op het leerproces en het resultaat?

  Met het volgende voorbeeld wil ik even de wereld van talentontwikkeling en leren op zijn kop zetten.

  Wat vind je van de volgende, omgekeerde redenering in een voorbeeld van een groep mensen die in een customer service omgeving werken:


  • We kiezen 1 business issue waar we stellig met de mensen een oplossing voor willen uitwerken, nl. de hoeveelheid klachten na contact met de service naar beneden helpen.
  • Het cijfer staat vandaag op 63 % tevredenheid en we willen naar 85% binnen de twee maanden.Dat is meetbaar!
  • We brengen de groep samen met een klassikaal moment van 3 uren waarbij via het cafetaria principe (o.a. met gamified opdrachten) 4 sub leerdoelen worden aangesneden: Actief luisteren, Het LEO principe, NIVEA en Goede afspraken maken.
  • We maken een sociale groep aan zodat de toepassingservaringen reeds onmiddellijk kunnen gedeeld worden.
  • Elke week heeft de eerste lijn coach tijdens de teammeeting een opfrissing ( een game bijvoorbeeld) en een bespreking van de gang van zaken.
  • Na een maand meten we opnieuw om te zien hoe de tevredenheid na service evolueert.
  • Tijdens de laatste teammeeting van het trimester wordt er extra tijd uitgetrokken voor remediering enerzijds en het vieren van succes anderzijds.
  • Volgende metingen borgen en vergen eventueel actie.

  De trainer is hier architect (instructional design...) en facilitator en draagt als volgt bij:

  • Uittekenen kort traject in de tijd (microlearning)
  • Aanleveren beperkte leerinhoud (microcontent curation)
  • Klassikale sessie met cafetaria aanpak: actieve trainingselementen, gamification van de betrokken processen,…
  • Tweedelijnscoach in de sociale leergroep met enerzijds triggerfunctie en anderzijds ondersteuning van de eerstelijnscoach.
  • We voorzien een mobiele  tool (Quink in ons geval) om de neerwaartse leercurve om te buigen. 
           
  Wat zou het verschil zijn met een één- of tweedaagse opleiding servicegerichtheid?

  In welk mate wordt meten makkelijker?


  Hoe wordt het op deze manier levendig gehouden en met welke gevolgen? 

  Alle reacties, vragen en ideeën welkom...
  03
  Feb
  2017

  Soft Skills Training Anno 2017?


  Het besluit eerst!

  Om soft skills training van een maximale ROI te verzekeren, zetten we best maximaal in op:

  • Korte trajecten, lees benadering door microlearning
  • Een continuïteit in het motivatieproces behouden voor transformatie van het geleerde naar de toepassing ervan op de werkvloer, lees door middel van mobile learning
  • Alle stappen in de ´Learning Value Chain´, lees enerzijds de juiste data collectie en anderzijds het engagement van leidinggevenden en management


  Microlearning?

  Niemand is in staat alle opgedane kennis na een opleidingsdag om te zetten in dagelijkse praktische vaardigheden.  Al jaren wordt dit elke dag opnieuw aangetoond. Onder meer daarom werkt T&C tijdens klassikale sessies met een Lijst van Persoonlijke Gedachten en Ideeën.  De deelnemers maken een individuele keuze en zetten deze om in 1,2 of maximaal 3 (al erg ambitieus) actiepunten binnen een Persoonlijk Actie Plan..

  En?

  Het is zonde dat we voor soft skills de meeste tijd en resources blijven inzetten in vooral voltijdse dag trainingen. Inhoudelijk reflecteren ze een ideale wereld... Wat vaak overblijft zijn exemplarische toepassingen van momentane leermomenten. Iedereen weet dat. Waarom handelen we er dan niet naar? De laatste 5 jaar hebben wij alleen maar voorstellen gedaan aan onze klanten die de inhoud reduceerde en de embedded activiteiten maximaal toevoegde.   

  Laat ons de inhouden verder fileren, creatief blended brengen en telkens in de tijd gespreid de  toepassing ervan embedden! 1 leerinhoud, 1 actiepunt, 1 team, 1 toepassing, 1 resultaat, 1 periode, 1 datacollectie voor meting. 


  Mobile Learning?

  Onafgezien welke kritiek men kan hebben op het 10/20/70 model, iedereen erkent didactische principes zoals geleidelijkheid, herhaling, activiteit, integratie, differentiatie en aanschouwelijkheid. En motivatie natuurlijk! Dat de toepassing van soft skills vooral en bijna geheel op de werkvloer dient te gebeuren impliceert minstens dat de trainer aanvankelijk als facilitator ook daar blijft optreden. Zoveel als mogelijk. Samen met de leidinggevende die gefaseerd groeit en deze taak overneemt.  

  En?

  Daar wringt meestal het schoentje... Trainers komen en verdwijnen als David Copperfield. Managers rekenen er tegelijk op dat de klassikale sessie het nodige soelaas zal brengen. De lerende blijft vaak verweesd achter. T&C biedt bijvoorbeeld al jaren een e-coach per mail. Die wordt tot vandaag veel te weinig aangesproken en actief gebruikt. Waar zitten de triggers? Waar is de motivatie? Waar is de opportuniteit?

  Met de inzet van mobile learning tools kunnen we tegelijk waar en wanneer op de werkvloer, en zelfs er buiten, aanwezig zijn. Kunnen we het delen van ervaringen faciliteren. Wordt het mogelijk de hierboven didactische principes voluit tegemoet te treden. Blended. Kan de trainer volop facilitator zijn op een tandem met het betrokken management. En gefaseerd van plaats verwisselen. Embedded. 


  Data collectie, meting en engagement?

  Het niveau waarop we meten en wat we het vaakst meten bij leertrajecten heeft vaak het minst impact op de ROI: investering en input, reacties en wat geleerd is. Wat vaak ook het makkelijkst meetbaar is. En waarbij de reacties weliswaar een belangrijke indicator zijn of het geleerde zal toegepast worden. 

  En dit is inderdaad het sleutelwoord, een belangrijk scharnierpunt: toepassen. 

  En?

  Wat we tegelijk ook zouden moeten meten: toepassing op de werkvloer, impact op de business en daaruit volgend de ROI. Want de behoeften analyse met business alignment vormt 1 proces met evaluatie en meting. T&C gebruikt al anderhalf jaar ROEM. De gesprekken, vooraf, tijdens en na, bij het bepalen van de business data, het betrekken van het management en de opvolging van de toepassing en detecteren van impact, wekken nog al te vaak verraste blikken op...

  Business gerelateerde evaluatie vraagt van begin tot einde alignment, engagement en betrokkenheid van het management en de operationeel leidinggevenden. Zodat samen ook de dataset kan bepaald worden. En samen de metingen kunnen uitgevoerd worden. Op basis van de gezamenlijke inspanningen van de trainer-facilitator, de lerenden, de teams, de leidinggevenden en het bedrijf. 


  Het besluit?

  Dat leest u bovenaan... 

  Deel deze pagina:

  Pinterest